روز جمعه صلیب عیسی مسیح

18 آوریل 2014

طبق  قوانین امپراطوری روم قدیم محکومین به اعدام باید صلیب  خود را از محل محاکمه  تا  به محل  مصلوب شدنشان بر دوش میکشیدند . در روز جمعه عیسی مسیح در حینی که صلیب  خود را بردوش  کشیده  بطرف  تپه جلجتا  میرفت چندین بار بخاطر سنگینی صلیب و جراحت شلاقهای تیغ دار سربازان رومی به زمین افتاد . سربازان رومی  شخصی بنام شمعون قیروانی را مجبور کردند تا صلیب او را بردارد . شمعون  یا باید اطاعت میکرد و صلیب مسیح را برمیداشت و یا گرفتار شمشیر سربازان رومی میشد . این دردناکترین وسخت ترین نوع انتخاب در زندگی اش بود .

رهگذری شمعون نام از اهل  قیروان که  پدر اسکندر و روفــس بود را مجبور ساختند که صلیب عیسی مسیح را بردارد.      مرقس  15  : 21

شمعون قیروانی در برخورد با عیسی مسیح در چنین لحظه حساس و تلخ و دردناک زیباترین حرکت زندگی اش را انجام داد. او با استواری و یقین کامل خـم شـده صلیب مسیح را برداشت و از روی سنگ فرشهای کوچه های اورشلیم  تا بـه  تپه جلجتا آنرا بر دوش کشید و از این فرصت  بینظیر یک صحنه تاریخی و افتخار آمیز ساخت که در  خود و نسل  آینده اش  تاثیری ابدی گذاشت .

تاثیر اول اینکه  در حالی که همه مردم  از دور به صلیب مسیح نگاه میکردند او با این عمل توانست از زیر صلیب به مردم نگاه کند یعنی دقـیقـا ازهمان زاویه ای که مسیح به دیگران نگاه میکرد. و این زاویه جدید باعث شد طرز تفکرش برای همیشه  نسبت به زندگی و افراد عوض شود و بتواند به همه چیز از زاویه  چشمان عیسی مسیح نگاه کند. چقدر زیباست اگر  بتوانیم از دید مسیح به دنیا نگاه کنیم !!!!!!!   

تاثیر دوم اینست که او پدر اسکندر و روفـس بود وهمسرش که تحت تاثیراین عمل گرفته بود بارها و بارها  با افتخار در مورد این حرکت شجاعانه همسرش با پسرانش صحبت کرده وآنها را تشویق میکرد که مثل  پدرشان همواره از زیر سایه صلیب مسیح به دنیا نگاه کنند سالها  بعد میبینیم  روفــس پــسر همین شمعون قیروانی دوشادوش پولـس رسـول عیسی مسیح را خدمت میکند و مانند  پدرش دنیا را از زیر سایه صلیب مسیح مینگرد بطوریکه وقتی پولس  نامه ای  به روم مینویسد او را  برگزیده خدا و مادرش را مادر  خودش خطاب کرده  به آنها سلام میرساند.

به روفــس برگـزیـده در خداونـد و مـادر او که مـادر من است سـلام بگویـیـد  . رومیان 16 : 13 

دوست عزیز امروز هم من و شما مانند شمعون قیروانی در برابر یک حق انتخاب  قرار گرفته ایم و باید تصمیم بگیریم که از زوایه صلیب پراز رحمت عیسی مسیح به دنیا و شرایط آن نگاه کنیم  یا از زاویه شمشیر پر از زحمت و بیرحمانه سربازان رومی ؟؟؟  یقین بدانید ازهر زاویه ای که  به زندگی نگاه کنیم در صحنه های همان زاویه زندگی خواهیم کرد.

 

    جلیل سپهر   

 

پاسخ دهید

*

.... ارزش او از جواهرات هم بیشتر است